ЛЕЛЕКИ-SOS

 
    Небайдужі бережанці, як і сотні людей з інших сіл, містечок і міст України активно приєдналися до природоохоронної акції «Лелека».
   Цього року акцію в Бережанах розпочали 17 березня, коли в місті було зафіксовано приліт перших лелек. Добрі люди влаштували чотири місця підгодівлі, але наймасовіші були на березі р. Золота Липа, що біля головного шлюзу. Якщо першого дня на засніжений берег річки прибуло 18 особин лелек, то на сніданку 24 березня було максимальне число - 182 особини. Останнє організоване годування було 26 березня, де птахів було близько 70 . За ці дні погода була екстремальною: морози до мінус 16 градусів, хуртовини, випадання снігу і пронизливий вітер. За увесь період акції було організовано близько 20 штучних підгодівель птахів та численні індивідуальні. На місце підгодівлі прибували цілими сім’ями, класами, групами, колективами. 36 осіб передали кошти в сумі 3205 грн. та понад 260 кг кормів. 
   Порятунок лелек став добрим прикладом об’єднання людей для вирішення проблеми. Дякуємо Вам, від Лелек, птахів–символів України!
 

Галина & Микола ПРОЦІВИ
Íåáàéäóæ³ áåðåæàíö³, ÿê ³ ñîòí³ ëþäåé ç ³íøèõ
ñ³ë, ì³ñòå÷îê ³ ì³ñò Óêðà¿íè àêòèâíî ïðèºäíàëèñÿ
äî ïðèðîäîîõîðîííî¿ àêö³¿ «Ëåëåêà». Öüîãî ðîêó
àêö³þ â Áåðåæàíàõ ðîçïî÷àëè 17 áåðåçíÿ, êîëè â
ì³ñò³ áóëî çàô³êñîâàíî ïðèë³ò ïåðøèõ ëåëåê. Äî-
áð³ ëþäè âëàøòóâàëè ÷îòèðè ì³ñöÿ ï³äãîä³âë³, àëå
íàéìàñîâ³ø³ áóëè íà áåðåç³ ð. Çîëîòà Ëèïà, ùî á³ëÿ
ãîëîâíîãî øëþçó. ßêùî ïåðøîãî äíÿ íà çàñí³æåíèé
áåðåã ð³÷êè ïðèáóëî 18 îñîáèí ëåëåê, òî íà ñí³äàíêó
24 áåðåçíÿ áóëî ìàêñèìàëüíå ÷èñëî - 182 îñîáèíè.
Îñòàííº îðãàí³çîâàíå ãîäóâàííÿ áóëî 26 áåðåçíÿ, äå
ïòàõ³â áóëî áëèçüêî 70 . Çà ö³ äí³ ïîãîäà áóëà åêñòðå-
ìàëüíîþ: ìîðîçè äî ì³íóñ 16 ãðàäóñ³â, õóðòîâèíè,
âèïàäàííÿ ñí³ãó ³ ïðîíèçëèâèé â³òåð. Çà óâåñü ïåð³-
îä àêö³¿ áóëî îðãàí³çîâàíî áëèçüêî 20 øòó÷íèõ ï³ä-
ãîä³âåëü ïòàõ³â òà ÷èñëåíí³ ³íäèâ³äóàëüí³. Íà ì³ñöå
ï³äãîä³âë³ ïðèáóâàëè ö³ëèìè ñ³ì’ÿìè, êëàñàìè, ãðó-
ïàìè, êîëåêòèâàìè. 36 îñ³á ïåðåäàëè êîøòè â ñóì³
3205 ãðí. òà ïîíàä 260 êã êîðì³â.
Ïîðÿòóíîê ëåëåê ñòàâ äîáðèì ïðèêëàäîì
îá’ºäíàííÿ ëþäåé äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè. Äÿêóº-
ìî Âàì, â³ä Ëåëåê, ïòàõ³â–ñèìâîë³â Óêðà¿íè!